Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy M-O

31. 12. 2009

   M

madrigal

lyrický žáner, je to pôvodne pastierska, neskôr ľúbostná báseň stredovekej poézie, pozostávajúca z dvoch dvanásť veršov s voľným radením rýmu

makrokompozícia

za makrokompozičné prostriedky v literárnom texte pokladáme rozprávanie, opis, úvahu, charakteristiku

marginálie

lyrický žáner, podobný glose, autor tvorí na istú tému báseň akoby na "okraj", tému neobsiahne v celku, ale iba niektoré jej časti

melioratíva

pozri eufemizmus

metafora

tróp, obrazné pomenovanie, vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením, a to na základe vonkajších podobností javov, vlastností, pohybu, funkcie a pod., vyniká originálnosťou pr. pole jedna živá tvár (pole s množstvom kvetín pripomína ľudskú tvár)

metafora - genitívová

pozri genitívová metafora

metonymia

tróp, obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnútornej väzby medzi nimi (vecnej alebo logickej súvislosti) pr. čítať Kukučína, kúpiť si Tatarku, vypiť fľašu, živiť sa rukami

metrum

označuje ideálnu schému básnického rytmu, otázkami verša a jednotlivých veršových systémov sa zaoberá vedná disciplína - metrika

miestna povesť

pozri povesť-miestna

mikrokompozícia

členenie a odstupňovanie textu, členenie umeleckej prózy na pásmo rozprávača a pásmo postáv, radíme sem: vnútorný monológ, priamu reč, polopriamu reč, nevlastnú priamu reč, nepriamu reč, odsek, monológ, dialóg, repliku, pointu

modlitba

rozhovor s Bohom alebo svätými, prosba o splnenie nejakej žiadosti, ďakovanie za niečo

monológ

prvok mikrokompozície, je to samostatný prehovor (prehovor jednej postavy), je vlastný lyrickému subjektu (hrdinovi), v epike ho tvorí rozprávač, opak dialógu

monológ - vnútorný

pozri vnútorný monológ

móra

základná jednotka časomerného verša, je to čas, za ktorý sa vyslov krátka slabika, dlhá slabika obsahuje dve móry (aj slabiky, za ktorými idú dve alebo viac samohlások, interpunkčné znamienka alebo pauza) napr. jedna móra: peň, zlo, hra

muzikál

žáner hudobného divadla, ktorý je syntézou slovesného textu, hudby, spevu a tanca

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   N

narácia

pozri rozprávanie

národná literatúra

predstavuje súhrn pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva

náučná literatúra

literatúra faktu, druh literatúry, texty hovoria o vedeckých objavoch, historických faktoch, má poznávaciu funkciu, okrem poučenia prináša aj estetický zážitok + pozri literatúra faktu

neologizmy

nové slová alebo slovné spojenia v jazyku, ktoré vznikajú s cieľom aktualizovať, ozvláštniť výraz pr. koľajnicovanie, sedmoostrý, krasomluva...

nepriama reč

prvok mikrokompozície, je súčasť pásma rozprávača, prostredníctvom nej sa reprodukuje prehovor niektorej postavy, rozprávač väčšinou pomenúva postavu, v uvádzacej vete sú spravidla slovesá: vravel, šepkal, hovoril - nasleduje po nich vedľajšia predmetová veta so spojkou že

nevlastná priama reč

prvok mikrokompozície, je to reč postavy včlenená do pásma rozprávača, nie je osobitne vyčlenená úvodzovkami a netvorí ju ani samostatný odsek, najčastejšie sa používa 1. osoba singuláru, prípadne plurálu, doslovne reprodukuje reč postáv (voľakedy sa vyčleňovala apostrofmi)

non fiction literatúra

pozri literatúra faktu

nonsens

odborný názov pre nezmysel v literatúre, ale aj lyrický žáner (báseň) založený na spájaní zdanlivo nezmyselných jednotlivín do celkov

novela

žáner prózy, epické dielo, má krátky až stredný rozsah, málo postáv, rozprávanie je zamerané na jeden pútavý príbeh, podáva sa dramaticky, bez ďalších dejových odbočení, často prekvapujúci záver, dej odráža každodenný život, pr. E. Hemingway - Starec a more

nový román

pozri antiromán

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   O

obkročný rým

pozri rým-obkročný

obradová pieseň

pozri pieseň-obradová

obsah literárneho diela

je tvorený hlavnou myšlienkou a témou, realizuje sa v niektorej literárnej forme (lyrická báseň, epická báseň, poviedka, román...)

óda

lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme-národ, príroda, mladosť..., témou a obsahom patrí k reflexívnej lyrike

odsek

prvok mikrokompozície, významovo ucelená časť textu, ktorý zjednocuje jedna myšlienka, vyznačuje sa ním presun deja, nový motív,... Graficky sa vyznačuje odsadením prvého riadku alebo pomlčkou

onomatopoje

zvukomalebné slová (citoslovcia), ktoré napodobňujú prírodné a pracovné zvuky pr. buch-buch, čvirik-čvirik, cŕŕŕn

opis

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, ide o vykreslenie vlastností objektu, predmetu, nejakého javu, opak rozprávania - vylučuje dej, obsahuje subjektívny postoj autora, text opisu je charakteristický všeobecnosťou, vymenovávaním jednotlivých prvkov, ich zameniteľnosťou, statickosťou, nedejovosťou

opozitá

pozri antonymá

osnova kompozičná

pozri kompozičná osnova

oxymoron

vetná štylistická figúra, ide o spojenie dvoch výrazov, ktoré sa významovo popierajú alebo vylučujú (zvyčajne podst. m. + príd. m.) pr. Pomaly ďalej zájdeš. Tvár blčala mrazivou horúčkou.