Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy S-Z

31. 12. 2009

   S - Š

sarkazmus

tróp, uštipačný, bezohľadný výsmech, cynický postoj autora, najvyšší stupeň irónie

satira

je ostrý, uštipačný a útočný výsmech

scenár

osobitý žáner literárneho a dramatického umenia slúžiaci ako predloha pre inscenáciu televíznej alebo rozhlasovej hry a film, má svoju stavbu: na ľavej strane sú inštrukcie pre realizáciu hry (pohyb, gestá, hudba, výprava), na pravej strane je slovesný (dialogizovaný text)

scenárista

je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať

sci-fi

science-fiction, pozri vedecko-fantastická literatúra

sekvencia

rad obrazov vo filme, ktoré vyjadrujú ten istý motív

selanka

pozri idyla

situačná komika

pozri komika-situačná

slang

súhrn všetkých nespisovných slov a slovných spojení, ktoré používa skupina ľudí s rovnakými záujmami alebo povolaním (lekári, študenti, vodiči...), v literatúre slúžia ako charakterizačný prostriedok literárnych postáv, prostredia, pr. litika, matika, slovina, profák...

slovná figúra

druh štylistickej figúry, zakladá sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu (pr. anafora, epifora, epizeuxa), má ozdobnú a kontextovú hodnotu

slovná komika

pozri komika-slovná

sociálna balada

pozri balada-sociálna

sonet

znelka, lyrická básnická forma, skladá sa zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových a 2 trojveršových strof, v prvom štvorverší je téza, v druhom štvorverší sa nachádza antitéza, posledné dve strofy tvoria syntézu, na konci je výrazná pointa, vyvrcholenie alebo zhrnutie myšlienky

spoločenská lyrika

patria sem básne, v ktorých autori zaujímajú postoj k vážnym spoločenským problémom a udalostiam

spondej

"– – " , stopa skladajúca sa z dvoch prízvučných slabík

stopa

najmenšia rytmická jednotka, ktorá sa opakuje alebo strieda v rámci verša, skladá sa z dvoch alebo z troch slabík, prízvučnú slabiku (tzv. ťažkú dobu) označujeme: - , neprízvučnú slabiku (tzv. ľahkú dobu) označujeme: u, základné stopy v slovenčine sú: daktyl, trochej, jamb, spondej

striedavý rým

pozri rým-striedavý

strofa

skupina veršov oddelená od inej skupiny veršov medzerou

svetová literatúra

predstavuje súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké kvality stali spoločným majetkom celého ľudstva

sylabický veršový systém

je založený na rovnakom počte slabík vo verši (najviac sa využíval v romantizme, opiera sa o ľudovú slovesnosť)

sylabotonický veršový systém

je založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík a na zachovávaní rovnakého počtu slabík v jednotlivých veršoch (Hviezdoslav a ďalší)

symbol

tróp, ( z gréc.-znak, znamenie) slovo zastupujúce význam iného slova, vzniká na základe zaužívaného označenia pr. čierna mačka - nešťastie, srdce - láska, kominár - šťastie...

synekdocha

tróp, druh metonymie, založená je na prenášaní pomenovania na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi pr. Spisovateľ sa živí perom. , najčastejšia je zámena časti za celok (synekdocha pars pro toto, pr. A ty´s zatiaľ vyčkávala na mňa, verná rodná hruda kamenistá - hruda ako krajina), alebo celku za časť (synekdocha totum pro parte, pr. Anglicko vyhralo túto šachovú partiu.)

synonymá

slová, ktoré sú rovnoznačné, t.j. označujú tú istú vec, ale inak sa píšu, rozdielne znejú pr. návršie - výšina, vŕšok, kopec, pahorok, vyvýšenina

štylistická figúra

je to slovo alebo slovné spojenie, ktoré je odchýlkou od bežného vyjadrovania a v umeleckom texte plní estetickú funkciu, má viacero druhov: zvuková, slovná, vetná, rečnícka

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   T

tektonika textu

tvoria ju tri samostatné okruhy: kompozičné princípy, kompozičné postupy, kompozičná osnova textu

televízna hra

dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločenské udalosti

text - tektonika

pozri tektonika textu

tónický veršový systém

je založený na rovnakom počte prízvukov v jednotlivých veršoch, počet slabík môže byť rozdielny (najmä anglická a ruská poézia)

tragédia

(z gréc.tragoidiá-capí spev) najstarší dramatický žáner, boj jednotlivca (alebo skupiny) s nepriateľom, pričom hlavný hrdina zomiera, lebo nie je schopný zvíťaziť nad nepriateľom, klasická tragédia má záväznú formu (zvyčajne 5 dejstiev): a) expozícia - uvedenie diváka do deja a prostredia b) kolízia - zápletka, zauzľovanie deja c) kríza - vyvrcholenie, samotný konflikt d )peripetia - nečakaný obrat v priebehu deja e) katastrofa - tragické vyvrcholenie deja

trávnice

pozri pieseň-trávnice

trochej

-u, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a jednej neprízvučnej slabiky

trópy

skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z jedného javu na druhý, patria sem: epiteton, metafora, alegória, personifikácia, metonymia, symbol, prirovnanie...

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   U - Ú

umelá balada

pozri balada-umelá

umelé dielo

autorské, autor je známy

umelecká literatúra

beletria, krásna literatúra, vychádza z reality, ale pri jej umeleckom stvárnení využíva fikciu, fantáziu autora, jej zámerom je vytvárať estetické hodnoty

úvaha

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, autor pomocou nej rozoberá alebo vysvetľuje už známu vec z nového hľadiska, pričom sa opiera o životné skúsenosti a zážitky, má zvyčajne filozofujúci ráz, je prítomný subjektívny postoj autora

úvahová lyrika

pozri reflexívna lyrika

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   V - W

variácia

opakovanie jedného motívu vo viacerých dielach s istými obmenami

vecná literatúra

súbor písomných prejavov (okrem umeleckej literatúry), poskytuje informácie zodpovedajúce realite, podľa odboru, praktického poslania a príznakových štylistických prostriedkov sa delí: odborná, publicistická, administratívna, = literatúra faktu

vedecko - fantastická poviedka

pozri poviedka-vedecko-fantastická

vedecko - fantastický román

pozri román-vedecko-fantastický

vedecko-fantastická literatúra

sci-fi, druh literatúry, v ktorej autori využívajú poznatky o vede a technike, vízie (predstavy) o budúcnosti, žánre: vedecko-fantastická poviedka a vedecko fantastický román, začiatky má u Julesa Verna

vedľajšia postava

vystupujú len v niektorých častiach diel, nesústreďuje sa na nich hlavný dej

verš

zvyčajne jeden riadok básne, základná jednotka básnického rytmu

verš - viazaný

pozri viazaný verš

verš - voľný

pozri voľný verš

veršový presah

je nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov (verš môže končiť na začiatku druhého), napr. Zášť - fakľu sváru - medzi plemeny / zdus! Nedaj stretať sa viac s mladou vdovou. (P.O.Hviezdoslav-Krvavé sonety)

veršový systém

usporiadanie veršov, rozoznávame 4 veršové systémy, ktoré sú základom jednotlivých metrických systémov: časomerný, sylabický, sylabotonický, tónický

veršový systém - časomerný

pozri časomerný veršový systém

veršový systém - sylabický

pozri sylabický veršový systém

veršový systém - sylabotonický

pozri sylabotonický veršový systém

veršový systém - tónický

pozri tónický veršový systém

vetná figúra

druh štylistickej figúry, vzniká neobvyklým spojením slov, slovných spojení a viet, často bez obvyklých spojok alebo s nadmerným opakovaním spojok, vyvoláva dejové a citové napätie (pr. klimax, apoziopéza...)

viazaný verš

má pevnú stavbu veršov, podľa istej schémy, zakotvenej v konkrétnom veršovom systéme

vnútorný monológ

prvok mikrokompozície, myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy, môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou, niekedy aj priamou rečou, 3 druhy: úvahový, spomienkový (retrospektívny), dejový (postava preberá funkciu rozprávača)

vnútorný rým

pozri rým - vnútorný

vojenská pieseň

pozri pieseň-vojenské

voľný verš

nemá pevnú stavbu veršov, narúšajú sa pravidlá viazaného verša

vulgarizmy

slová s výrazným negatívnym zafarbením, charakterizačná funkcia, vyjadrujú rozhorčenie, odpor, nesúhlas pr. somár, osprostel, debil

výpustka

pozri elipsa

výtvarník scény

tvorca scény, na ktorej sa divadlo hrá

western

dobrodružné epické dielo, čerpá námety z čias osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov, hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť pr. Karl May - Poklad na striebornom jazere

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   Z - Ž

zberatelia ľudových piesní

Ján Kollár, Andrej Halaša, Karol Plicka, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý

zberatelia ľudových rozprávok

Pavol Dobšinský - Prostonárodné slovenské povesti, Samo Czambel - Janko Gondášik a Zlatá Pani

zbojnícka pieseň

pozri pieseň-zbojnícke

zdrobneniny

slová, ktoré sa používajú na vyjadrenie nežného citu, zjemňujú význam slov, vyjadrujeme nimi kladný citový vzťah k inej osobe alebo veci (kladný postoj hovoriaceho) napr.: synáčik, kvieťa, hviezdičky..., môžu mať zjemňujúci charakter napr. stodvadsaťkilová osôbka

združený rým

pozri rým-združený

zeugma

vetná štylistická figúra, násilná elipsa, vzniká tak, že sa z vety vypustia slová, ktoré by sa mali kvôli väzba uviesť pr. Vidieť a hovoriť s niekým. - správne: Vidieť niekoho a hovoriť s ním.

zľudovená pieseň

pozri pieseň-zľudovená

znelka

pozri sonet

znelkový veniec

inak cyklus, skladá sa z 15 zneliek, obsahuje 210 veršov

zvieracia rozprávka

pozri rozprávka-zvieracia

zvuková figúra

druh štylistickej figúry, využíva opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, slabík (pr. aliterácia, paronomázia)

žalm

lyrický žáner, náboženská pieseň kresťanskej liturgie, má elegický charakter

žalospev

pozri elégia

žáner - literárny

pozri literárny žáner

žartovná pieseň

pozri pieseň-žartovné