Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy K-L

31. 12. 2009

  K

kakofónia

opak eufónie, je nepríjemné znenie niektorých slabík pr. Bŕŕ! Dážď fŕka. Každý smrká, v krpcoch čvŕka, v bruchu škvŕka.

kalambúr

slovná štylistická figúra, slovná hračka, založená je na zvukovej podobnosti významovo odlišných slov pr. asi miluje - asimiluje, tak - akt, nehodný - nevhodný

kaligram

pozrigrafická báseň

kapitola

architektonická jednotka menšia než diel (zväzok), medzi kapitolami je isté odstupňovanie, rozoznávame kapitoly: kulminačné (vrcholí v nich dej), kľúčové (dej sa zásadne mení), paralelné (sú založené na súbežnom odvíjaní deja), digresívne (vybočuje sa v nich z hlavnej dejovej línie), rámcujúce (nachádzajú sa zvyčajne na začiatku a na konci deja), otvorené (plynulo sa prechádza z jednej kapitoly do druhej, kde sa dej ďalej rozvíja)

klimax

vetná štylistická figúra, ide o stupňovanie významu za sebou idúcich synonymných i nesynonymných slov alebo slovných spojení pr. Tlieskali deti, mamičky, babky, celá sála, podobný gradácii, ale vzťahuje sa skôr na slová a slovné spojenia

koleda

pozri pieseň-koleda

kolektívny hrdina

ak hlavným hrdinom nie je iba jedna postava, ale skupina postáv pr.S.Chalupka - Mor ho! (družina junákov)

komédia

dramatický žáner, jeho podstatou je komickosť s cieľom vyvolať u diváka smiech

komika - charakterová

hovoríme o nej, ak komicky pôsobia postavy literárneho diela

komika - situačná

hovoríme o nej, ak sa vo vážnom rozprávaní vyskytnú humorné situácie pr. Bak sa hrá so snehovými guľami namiesto toho, aby vyhrabával ľudí zasypaných lavínou

komika - slovná

smiešnosť a žartovnosť pri nej spočíva vo vhodnom výbere  a použití slov

komiks

epický žáner, druh literatúry, ktorý je založený na príbehu vyjadreného prostredníctvom za sebou idúcich obrázkov, prehovory postáv sú v tzv. bublinách

kompozícia

usporiadanie tematických a jazykovo - štylistických prostriedkov do jednotného systému, celku, z jazykovo - štylistického hľadiska rozlišujeme makrokompozíciu a mikrokompozíciu textu

kompozičná osnova

prvok tektoniky textu, tvoria ju: 1.expozícia (úvodná časť) 2.kolízia (zauzľovanie deja, zápletka) 3.kríza (vyvrcholenie deja) 4.peripetia (nečakaný obrat) 5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu)

kompozičný postup

prvok tektoniky textu, dáva ucelený charakter celej štruktúre textu, patrí sem anticipácia, incipit, introdukcia, finále, explicit, epitýmia

kompozičný princíp

prvok tektoniky textu, je to istý jednotiaci spôsob vnútornej výstavby umeleckého textu, je ich viac, napr. princíp presýpacích hodín (postava sa v priebehu deja mení zo zlej na dobrú alebo naopak), sukcesívny princíp (objasňuje ten istý jav z viacerých hľadísk),...

konflikt

rozpor medzi jednotlivými postavami v texte, podľa vzťahu postavy a okolia môže byť: a)postava - iná postava  b)postava - spoločnosť  c)postava v konflikte sama so sebou

krásna literatúra

pozri umelecká literatúra

kronika

stredoveký epický žáner, chronologické radenie historických udalostí bez opisu príčinných súvislostí

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   L - Ľ

laudatíva

pozri hypokoristiká

legenda

veršovaný alebo prozaický epický útvar, hovorí najčastejšie o živote svätých, hlavnou postavou je svätec, ktorý trpí na zemi, aby dosiahol odmenu v posmrtnom živote, najznámejšie: Legenda o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi, Legenda o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi

limerick

lyrický žáner, anglický veršovaný útvar írskeho pôvodu so schémou aabba

literárna postava

je v epických a dramatických dielach vystupujúca, konajúca postava, podľa dôležitosti konania poznáme: hlavné a vedľajšie postavy

literárny druh

je nadradený jednotlivým literárnym žánrom, tri základné literárne druhy: lyrika, epika, dráma, literárne texty sa do jednotlivých literárnych druhov začleňujú na základe tematických a jazykovo - štylistických postupov, ktoré sú v nich uplatnené

literárny žáner

súhrnný názov pre literárne diela, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné a štylistické znaky, napr. poviedka, óda, novela,...

literatúra

(z lat. littera - písmeno) v širšom slova zmysle je to súhrn všetkých slovesných diel (umeleckých aj neumeleckých), v užšom slova zmysle sú to diela umelecké - písané s estetickým zámerom

literatúra - detektívna

pozri detektívna literatúra

literatúra - dobrodružná

pozri dobrodružná literatúra

literatúra - európska

pozri európska literatúra

literatúra - krásna

pozri umelecká literatúra

literatúra - národná

pozri národná literatúra

literatúra - náučná

pozri náučná literatúra

literatúra - populárna

pozri populárna literatúra

literatúra - svetová

pozri svetová literatúra

literatúra - umelecká

pozri umelecká literatúra

literatúra - vecná

pozri vecná literatúra

literatúra  vedecko -fantastická

pozri vedecko-fantastická literatúra

literatúra faktu

literatúra non-fiction, vecná literatúra, druh literatúry, spracúva dokumentárne materiály, vedecké fakty a historické udalosti, pričom využíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, opisuje vždy skutočnú, vedecky poznanú a overenú udalosť (tým sa líši od umeleckej lit.)

literatúra non fiction

pozri literatúra faktu

literatúra pre deti a mládež

druh literatúry, diela sú zámerne písané pre detského príjemcu, niekedy sem však prechádzajú aj diela pôvodne určené dospelému čitateľovi pr. D. Defoe - Robinson Crusoe

ľudová balada

pozri balada-ľudová

ľudová pieseň

pozripieseň-ľudová

ľudové dielo

autor je neznámy, resp. je kolektívnym výtvorom

lyrická báseň

vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora, nemožno prerozprávať jej obsah

lyrickoepická báseň

prelínajú sa v nej lyrické aj epické prvky pr. S. Chalupka - Mor ho!

lyrický hrdina

autor prostredníctvom neho vyjadruje v básni svoje pocity, myšlienky a nálady

lyrika

základný literárny druh, autori vyjadrujú svoje pocity, myšlienky nálady, najčastejšie prostredníctvom lyrického hrdinu, charakteristické znaky: verš (rytmus), nesujetovosť, nedejovosť, gnómický čas, statické motívy, monologickosť, obraznosť, opis, reflexia (úvaha), podľa obsahu ju môžeme rozdeliť: osobná (pr.J. Smrek - Oči), prírodná (pr.M. Haľamová - Jar), spoločenská (pr.Ľ. Štúr - Uvítanie), reflexívna, ľúbostná

lyrika - ľúbostná

druh poézie, v ktorej autor prostredníctvom svojich pocitov a myšlienok opisuje tematiku lásky

lyrika - osobná

druh poézie, v ktorej sa autor vyjadruje k témam, ktoré sa bezprostredne týkajú

lyrika - prírodná

druh poézie, opisuje sa príroda, jej krása a premeny

lyrika - reflexívna

pozri reflexívna lyrika

lyrika - spoločenská

pozri spoločenská lyrika