Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy G-J

31. 12. 2009

   G

generačný román

pozri román-generačný

 genitívová metafora

druh metafory, ide o spojenie slov pochádzajúcich z významovo vzdialených oblastí, je to spojenie substantív v Genitíve, často je založená na kontraste alebo protiklade pr. Hoci dni sťa slzy voskovíc, ešte po prúdoch sa rinú, sestra radosť hojdá ma, jak dáma krinolínu.

gradácia

vetná štylistická figúra, stupňovanie deja, často v rozprávkach, podobné ako klimax, ale zasahuje skôr do kompozície textu - stupňovanie deja k vyvrcholeniu, pointe

grafická báseň

lyrický žáner, osobitý, usporiadanie textu v básni vytvára grafický obraz, novšie pomenovanie pre tento druh básne je kaligram

gramatický rým

pozri rým - gramatický

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   H - CH

hádanka

skryto (v inotaji) pomenúva predmety alebo javy na základe ich vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti, je to otázka, na ktorú treba odpovedať, pr. Čo beží bez nôh? (čas)

heraldická povesť

pozripovesť-heraldická

herci

osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela

historická pieseň

epický žáner, stredoveký, mali oslavný ráz, ale zároveň plnili funkciu dnešnej publicistiky, najčastejšie obsahovali informácie o bojoch

historická povesť

pozri povesť-historická

historická poviedka

pozri poviedka-historická

historický román

pozri román-historický

historizmy

sú zastarané slová, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, zanikli spolu s predmetom alebo javom, ktorý pomenúvali, pr. grifeľ-nástroj na písanie, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia

hlavná myšlienka

autorský zámer (čo tým chcel autor povedať)

hlavná postava

sústreďuje sa okolo nej celý dej, vystupuje v celom diele

hlavný hrdina

pozri hlavná postava

homonymá

slová, ktoré sú rovnozvučné, t.j. rovnako znejú, ale majú iný význam pr. Koruna - stromu, platidlo, prah - prach, plod - plot

horor

epický žáner, patria sem diela vyvolávajúce zdesenie, hrôzu a strach, dej je vymyslený, typická je gradácia a napätie, napr. A.Hitchcock-Vtáky

hra - rozhlasová

pozri rozhlasová hra

hra - televízna

pozri televízna hra

hrdina - kolektívny

pozri kolektívny hrdina

hrdina - lyrický

pozri lyrický hrdina

hudobný skladateľ

tvorca scénickej hudby, ktorá podfarbuje situáciu na javisku

humor

pozri humorné_dielo

humoreska

epický žáner, veselá poviedka, kritizuje spoločenské javy, má protispoločenské zameranie

humorné dielo (humor)

je literárne dielo, ktoré využíva na vykreslenie postáv alebo opis situácií humor, vyvoláva smiech

hymna

lyrický žáner, druh ódy, pôvodne oslavovala bohov, má charakter velebenia, chvály, viaže sa ku konkrétnej udalosti, téme, napr. J. Matúška - Nad Tatrou sa blýska

hyperbola

tróp, je to slovo alebo slovné spojenie, ktoré má zveličujúci význam, zvýrazňuje určitú vec, jav alebo vlastnosť, patrí k metonymii pr. A keď si od zeme chlapci zadupkajú, dvanástim stoliciam žilky zaihrajú. (J.Botto-Smrť Jánošíkova)

hypokoristiká

laudatíva, expresívne slová používané v rodinnom dôvernom styku, majú kladný charakter, sú názorné a konkrétne, patria sem aj domáce pomenovania rodných mien,napr. Vierka, Miško, Jakubko, mamička, oculík

charakteristika

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, je to opis vlastností postavy, okrem vzhľadu aj povahové a charakterové vlastnosti, ak autor charakterizuje postavu cez jej konanie - hovoríme o nepriamej charakteristike, ak o jej vlastnostiach hovorí sám alebo prostredníctvom postáv - hovoríme o priamej charakteristike

charakterová komika

pozri komika-charakterová

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   I

idyla

lyrický žáner, selanka (pomenovanie v slovenskej literatúre), lyrická báseň menšieho rozsahu, v ktorej sa vyzdvihuje dedinský spôsob života a príroda

incipit

kompozičný postup, je to v texte prvá veta, verš, replika, ktorá orientuje čitateľa

inotaj (alegória)

tróp, druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja, ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo (autor nevysloví svoj názor priamo, ale iba obrazne - nepriamo, utajene), je blízka symbolu, napr. v bájkach

introdukcia

kompozičný postup, ide v texte o vstupnú situáciu, je charakteristická pre novely (stručné a výstižné uvedenie do deja)

inverzia

vetná štylistická figúra, vzniká zamenením slovosledu vo vete pr. Že kríž môj vidieť musela si

irónia

tróp, druh nepriameho pomenovania, v ktorom kladné hodnotenie má negatívny, pejoratívny význam

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   J

ja - rozprávanie

hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, rozprávač reprodukuje reč inej postavy v 3. osobe, zvyčajne si rozprávanie zachováva minulý čas

jamb

u-, stopa skladajúca sa z jednej neprízvučnej a z jednej prízvučnej slabiky

jednoaktovka

dramatické dielo tvorené iba jedným dejstvom