Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy A-C

31. 12. 2009

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   A

abba

lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov

aforizmus

stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku napr.  Máte hlavu? Ale špendlík ju má tiež!

alegória

pozri inotaj

aliterácia

zvuková štylistická figúra, vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík), na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov, má estetickú funkciu napr.  Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko, chutilo mu trochu sladko, trochu nesladko.

anafora

slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet, opak epifory, napr. Jedno, či náhliš sa / jedno, či ležíš chorý / jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory / jedno, či neprijímaš návštevy / jedno, či blúdiš v tme a cestu hľadáš pustatinou / jedno, či sedíš na lavičke v parku / alebo trpíš obrátený stene. (J.Kostra- Každý deň)

anekdota

krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má neočakávaný záver s humorným vyznením - vtipná pointa

anticipácia

kompozičný postup, schopnosť predvídať udalosti v texte

antiklimax

vetná štylistická figúra, postupne znižuje alebo zoslabuje výraz alebo zmysel vety pr. Ukradli potraviny, ukradli ovocie, jablká, kompóty a nakoniec tam ostala iba slivková kôstka.

antiromán

epický žáner, osobitý druh románu, popiera základné princípy a stavebné prvky klasického románu, označuje sa aj ako nový román, napr. P.Jaroš - Zdesenie

antitéza

tróp, je to prirovnanie rozvinuté protikladom, máva 3 zložky: 1. obraz, konštatovanie 2. popretie obrazu, konštatovania 3. nový obraz, nová skutočnosť, nepoužíva prirovnávacie spojky pr. Už som doma nebol len štyri nedele, narástlo mi žitko zelené na dvore. Nebolo to žitko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka. [ľudová pieseň]

antonomázia

tróp, druh metonymie, namiesto mena známej osoby sa použije opis alebo charakteristická vlastnosť, dva druhy: 1. meno sa nahradí charakteristickou vlastnosťou pr. učiteľ národov (Komenský), objaviteľ Ameriky (Kolumbus), 2. meno sa stáva pomenovaním pre istý typ človeka pr. Don Juan (zvodca), Herkules (silný človek)

antonymá

opozitá, slová s opačným (protikladným) významom pr. vysoký - nízky

apostrofa

rečnícka štylistická figúra, ide o oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu, vyjadruje citový vzťah k oslovovanému pr. Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás.

apoziopéza

vetná štylistická figúra, je to významovo a intonačne nedokončená výpoveď pr. Nuž, neprišli sme...

arabeska

epický žáner, druh poviedky, obsahuje veľa ozdobných prvkov, vyznačuje sa ľahkosťou a humorom

argot

druh slangu, charakteristický pre príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev (zlodejov, tulákov...) pr. mariška - marihuana, bubáky - peniaze

archaizmy

sú zastarané slová alebo slovné spojenia, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, ale majú za seba náhradu (synonymum), pr. mrazivo-zmrzlina, richtár-starosta, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia, sú štylisticky príznakové

architektonika

zahŕňa vonkajšiu výstavbu textu, v prozaickom diele sú to kapitoly a diely, v básni strofy a spevy, v dramatickom texte výstupy a dejstvá

asyndeton

vetná štylistická figúra, bezspojkové spájanie slov alebo viet pr. autiaky, rušne, parolode, stroje

augmentatíva

zveličené slová, ktoré svojou príponou vyjadrujú väčší rozmer, mieru vlastností, môžu mať aj kladný charakter pr. chlapisko, lotrisko, dobráčisko

autorská reč

v literárnom diele sa ňou označujú komentáre autora, ktorými dovysvetľováva príbeh (text)

autorský zámer

pozri hlavná myšlienka

 

 

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   B

bábková hra

je divadelná hra, ale namiesto hercov tu vystupujú bábky, predvádza sa na javisku, bábky poznáme: maňušky, marionety, javajky

báj

mýtus, epický útvar, odráža primitívny názor človeka na svet, vznikli, pretože si ľudia nevedeli vysvetliť prírodné javy (búrku, blesky...), považuje sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy, vysvetľuje vznik sveta, rastlín, vrchov, človeka,,,, napr. Tatranská Kikimora (slovenská báj)

bájka

veršovaná alebo neveršovaná malá epická žánrová forma, najčastejšie čerpá zo života zvierat, tie sú nositeľmi ľudských vlastností, obsahuje mravné poučenie, využíva inotaj a personifikáciu, satiru

balada

epický žáner ľudovej slovesnosti, má jednoduchý dej, ktorý je pochmúrny, smutný, zvyčajne sa končí tragicky, poznáme: ľudovú a umelú baladu

balada - ľudová

autor je neznámy, dej má rýchly spád, využívajú sa magické čísla (3, 7,12...), často vystupujú nadprirodzené bytosti, končí tragicky, pôvodne sa spievala napr. Išli hudci horou

balada - sociálna

sú balady, ktoré riešia problémy vojny, biedy, osamelosti ľudí pr. P.O. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie

balada - umelá

autor je známy, začali vznikať koncom 18. st. a v 19.st, zdrojom boli ľudové balady, povesti, báje pr. Ján Botto - Lucijný stolček

báseň - epická

pozri epická báseň

báseň - grafická

pozri grafická báseň

báseň - lyrická

pozri lyrická báseň

báseň - lyrickoepická

pozri lyrickoepická báseň

báseň - príležitostná

pozri príležitostná báseň

básnická otázka

pozri rečnícka otázka

básnický prívlastok

pozri epiteton

beletria

pozri umelecká literatúra

Biblia

Sväté písmo, posvätná kniha kresťanov, má dve časti: Starý zákon (je v hebrejskom jazyku a hovorí o pôvode sveta, rôznych národov) a Nový zákon (je v gréckom jazyku a hovorí o živote Ježiša)

biblizmy

slová a slovné spojenia pochádzajúce z náboženskej literatúry, často majú podobu alegórií a symbolov pr. Modlitba, kríž, Kristus...

biografický román

pozri román - biografický

bylina

označenie pre ruské ľudové národné povesti, hrdinami sú bohatieri, napr. Uzdravenie Iľju Muromca

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   C - Č

cyklus

pozri znelkový veniec

časomerný veršový systém

je založený na striedaní krátkych a dlhých slabík (obdobie klasicizmu, autori: Hollý, Kollár)

činohra

dramatický žáner, hra zobrazujúca vážne spoločenské problémy, nemusí končiť tragicky