Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy P

31. 12. 2009

   P

parabola

tróp, podobenstvo, je rozvinuté prirovnanie udalosti alebo javu k situácii, ktorá sa často opakuje, je blízka alegórii a máva mravné ponaučenie, časté v Biblii, napr. Svätoplukove prúty - podobenstvo o svornosti

paradox

vetná štylistická figúra, neočakávaný a prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný a protikladný výrok, má charakter aforizmu s hlbokou myšlienkou, podobný oxymoronu, napr. Čím si nápadnejší, tým si nenápadnejší. Stavitelia ľudských ruín.

parentéza

vetná štylistická figúra, vsuvka, ide o samostatný, do vety vsunutý výraz alebo vetu, ktorá dopĺňa výpoveď, oddeľuje sa čiarkami, pomlčkami alebo zátvorkami pr. Znovu sa zaťal - bola to jeho typická vlastnosť - aby dosiahol svoje.

paródia

komická až satirická napodobenina literárneho diela zachovávajúca jeho vážnu formu, vzniká tak, že sa do nového diela (paródie) preberú obsahové alebo formálne znaky parodovaného diela v zveličenej podobe so zámerom zosmiešniť ho

paronomázia

zvuková štylistická figúra, tvorí sa spojením slov s rovnakým slovným základom, vyvoláva dojem slovnej hry pr. Slavme slavně slávu Slávuv slavných., Ó popol popoludnia...

pastierske a valašské piesne

pozri pieseň-pastierske a valašské

pejoratíva

slová so záporným expresívnym zafarbením, poukazujú na negatívne ľudské vlastnosti pr. hlupák, nafúkanec

perifráza

tróp, je opisné, nepriame pomenovanie, autor nepomenuje predmet, človeka alebo pojem priamo, ale zvýrazňuje jeho najtypickejšiu vlastnosť alebo použije opis, napr. Čierny kontinent - Afrika, Krásavica na Dunaji - Bratislava

personifikácia

zosobňovanie, tróp, druh metafory, pomocou ktorého sa neživým predmetom alebo javom pripisujú ľudské vlastnosti pr. slnko kráča, kocúr sa zasmial...

pieseň

najrozšírenejší typ básne, spája poéziu a hudbu

pieseň - detská populárna

pozri detská populárna pieseň

pieseň - koleda

druh obradovej piesne, vznikla v predkresťanskom období, viazala sa najmä k výročným sviatkom zimného slnovratu (Vianoce, vítanie Nového roku)

pieseň - ľudová

nemá autora, je výtvorom neznámeho autora, je kolektívnym výtvorom, zachovala sa ústnym tradovaním, obsahom a melódiou vyjadruje city, nálady, myšlienky a túžby ľudí, najstarší druh lyriky

pieseň - obradová

spájali sa s prírodnými zákonitosťami (pr. Príchod jari, Slnovrat) a s udalosťami v živote človeka ( pr. Svadba, krst, smrť...)

pieseň - pastierske a valašské

zobrazovali spätosť človeka s prírodou, vyjadrovali túžbu po slobode a voľnosti pr. Ja som bača veľmi starý

pieseň - populárna

je v určitom období všeobecne známa a obľúbená pieseň

pieseň - pracovné

spievali sa pri práci - trávnice, pastierske, banícke... pr. Vstávaj Honzo hore, vstávaj

pieseň - regrútske

spievali o násilnom odvádzaní do armády (lapačky) pr. Ej, hora

pieseň - trávnice

druh pracovnej piesne, spievali sa pri kosení a hrabaní trávy pr. Bola som na tráve

pieseň - vojenské

zobrazovali život v kasárňach, na bojisku pr. Prešporská kasáreň

pieseň - zbojnícke

spievali o živote zbojníkov pr. Bol by ten Jánošík

pieseň - zľudovená

vzniká, ak umelá pieseň (ktorej autora poznáme) vyjadruje cítenie ľudu, má formu ľudovej piesne a ľud ju prijal za svoju pr. Ferko Urbánek - Keby som bol vtáčkom

pieseň - žartovné

odzrkadľujú humor a vtip slovenského ľudu pr. Išeu Macek do Mauacek

pleonazmus

slovná štylistická figúra, opakovanie a hromadenie slov rovnakého alebo blízkeho významu pr. tie roztržky ich! Škriepky, zvady, sváry

poéma

lyrický žáner, je rozsiahlejšia básnická skladba lyrickoepickej povahy, lyrické prvky však prevažujú

poetizmy

slová zvláštne svojimi zvukovými kvalitami, zvyčajne ide o jednoslabičné slová potrebné pri výstavbe rytmu pr. nač, sťa, ni, kýs´, čos, luna, skon, vesna...

pointa

prvok mikrokompozície, je výrazné až prekvapivé vyvrcholenie textu (typický najmä pre epigram, aforizmus, anekdotu, vtip, novelu)

polopriama reč

prvok mikrokompozície, súčasť pásma rozprávača, tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou, referuje o myšlienkach postavy, zvyčajne je v 3 gramatickej osobe (podobá sa nevlastnej priamej reči, ale tá doslovne reprodukuje reč postáv)

polysyndeton

vetná štylistická figúra, spočíva v nadmernom opakovaní spojok vo verši alebo strofe, vo vete bez gramatickej potreby, spomaľuje intonáciu, sled textu, pôsobí emocionálne pr. na tvoje oči mátožné a cudné a hlboké a sladké ako studne

populárna literatúra

podsystém literatúry, ktorý je založený na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom sa využívajú postupy umeleckej literatúry, zameriava sa na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá, v poézii sa obmedzuje na historickú a baladickú látku

populárna pieseň

pozri pieseň-populárna

porekadlo

krátky ľudový výrok, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam pr. Ani čerta sa nebojí! Keď netečie, aspoň kvapká! Akoby hrach na stenu hádzal!

postava

pozri literárna postava

postava - hlavná

pozri hlavná postava

postava - vedľajšia

pozri vedľajšia postava

postup - kompozičný

pozri kompozičný postup

postupný rým

pozri rým-postupný

povesť

epický žáner ľudovej slovesnosti, ich dej sa viaže spravidla na historické udalosti, konkrétne historické osobnosti, miesta, postavy môžu nadprirodzené vlastnosti, môže mať prozaickú i básnickú podobu, má vždy reálny, historický podklad, poznáme: heraldická, historická, miestna

povesť - bylina

pozri bylina

povesť - heraldická

vysvetľuje pôvod erbov pr. J. Melicher - Štiavnické jašteričky

povesť - historická

opisuje významné udalosti národných dejín, hrdinami sú postavy z národnej minulosti pr. J. Domasta -Tri prúty kráľa Svätopluka

povesť - miestna

viaže sa k určitému miestu, o udalosti viažucej sa k danému miestu pr. M. Ďuríčková - Žabia studňa

poviedka

kratšie epické dielo, zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje tu málo postáv, má jednoduchý dej

poviedka - historická

v popredí v nej stoja medziľudské vzťahy alebo iné motívy zasadené do určitého historického obdobia, to slúži na spestrenie deja (je podobná povesti)

poviedka - vedecko-fantastická

pozri poviedka + vedecko-fantastická literatúra

pracovná pieseň

pozri pieseň-pracovné

pranostika

ľudová predpoveď počasia, vznikla na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia neskôr zovšeobecnili pr. Studený máj, v stodole raj! Katarína na ľade, Vianoce na blate! Medardova kvapka 40 dní kvapká!

predpremiéra

neoficiálne uvedenie divadelného predstavenia pre novinárov a pozvaných hostí

premiéra

slávnostné uvedenie divadelného predstavenia

prerývaný rým

pozri rým-prerývaný

presah

pozri veršový presah

priama reč

prvok mikrokompozície, prehovor postáv, ktorý sa vyčleňuje úvodzovkami alebo pomlčkami, prípadne obsahuje uvádzaciu vetu

príležitostná báseň

vzniká ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť

princíp - kompozičný

pozri kompozičný princíp

prirovnanie

tróp, obrazné pomenovanie, má vlastnosti metafory, ale na rozdiel od nej majú slová priamy význam, porovnávanie dvoch vecí alebo javov na základe podobnosti alebo spoločných znakov, najčastejšie prostredníctvom spojok ako, sťa, ani, jak pr. letí ako kométa, sladký sťa med..., má 3 zložky: porovnávaný člen (sladký), porovnávajúci člen (med), spoločná vlastnosť, ktorá je základom prirovnania (sladká chuť)

príslovie

krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie pr. Čelom múr neprebiješ! Dobrá práca sa vypláca! Komu niet rady, tomu niet pomoci!

profesionalizmy

slová a výrazy, ktoré sú späté s istou pracovnou oblasťou pr. kaucia, precedens, obhajoba

prostredie

miesto, kde sa dej príbehu odohráva

próza

jedna zo základných foriem (typov) literatúry, v najširšom ponímaní ňou chápeme akýkoľvek písaný neveršovaný prejav, vyznačuje sa neviazanou (neveršovanou) rečou, jej základné žánre: poviedka, novela, román