Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárne pojmy D-F

31. 12. 2009

   D

daktyl

-uu, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík

debut

prvá knižná publikácia autora, prostredníctvom ktorej vstupuje do literatúry

dej

hlavný znak epického literárneho diela, tvoria ho udalosti, ktoré autor opisuje, o ktorých rozpráva

demunitíva

pozri zdrobneniny, majú kladné zafarbenie

denník

literárny žáner, krátke denné záznamy písané chronologicky (v časovej postupnosti), zachytáva udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života, nepíše sa, ale vedie pr. S.Towsendová - Tajný denník 13 a 3/4-ročného Adriana Molla

dermiéra

posledné uvedenie divadelného predstavenia

detektívka

pozri detektívna_literatúra

detektívna literatúra

detektívka (z lat. détegere - odkrývať, odhaľovať), druh literatúry, vyznačuje sa dejovosťou a jednoduchou kompozíciou založenou na zločine a pátraní po páchateľovi, základom je motív záhady a víťazstva dobra nad zlom, hlavnou postavou je detektív, ktorý sa snaží vyriešiť prípad, chytiť zločinca pr. Agatha Christieová - Diomedove kone

detská populárna pieseň

básnický útvar určený na spievanie, veselé, hravé texty, aj s poučným významom, vzniká zhudobnením básne, na jej tvorbe sa podieľajú: textár-autor básne a hudobný skladateľ, pr. P.Nagy - J. Kinček - Prečo krava nenosí žiadnu kravatu

dialektizmy

nárečové alebo miestne slová, slovné spojenia, frazeologizmy viažuce sa k istému regiónu, slúžia ako charkterizačný prostriedok pr. Prinésev sem ti zemáky, abys mala čo deckám richtuvac.

dialóg

prvok mikrokompozície, rozhovor dvoch alebo viacerých postáv, musí obsahovať minimálne dve repliky

dialogická forma

pozri dialóg

dialogizácia

postup, pri ktorom sa dá prozaický alebo básnický text pretvárať na formu rozhovoru (dialógu)

dievčenský román

pozri román-dievčenský

dityramb

lyrický žáner, oslavná báseň (hymna) na počesť boha Dionýza, oslava života a krásy

divadelná hra

pozri dramatické dielo

divadlo

je audiovizuálne (sluchovo-zrakové) umenie, ktoré kladie dôraz na sluchové vnímanie textu, + pozri dramatické dielo

dobrodružná literatúra

podsystém literatúry, ktorý sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva

dobrodružný román

pozri román-dobrodružný

dráma

základný literárny druh, jej základnými vlastnosťami sú dialogická forma, dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv a dramatický konflikt, ktorý vyvoláva dramatické napätie, charakteristické znaky: verš/próza, sujetovosť, dejovosť, prítomný čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, obraznosť, dianie (akčnosť), na základe spôsobu realizácie ju delíme: divadlo, film, televízna hra, rozhlasová hra, vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vína

dráma - žánre

komédia, tragédia, činohra

dramatické dielo

literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne, aby sa literárne dielo premenilo na dramatické, musí sa uskutočniť jeho inscenácia, na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári, kostyméri, osvetľovači..., delí sa na dejstvá, ktoré sa skladajú z menších častí-výstupov, divadelná hra má zvyčajne 3 dejstvá

dramaturg

osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu

druh - literárny

pozri literárny druh

druhy ľudových piesní

uspávanky, ľúbostné, zbojnícke, vojenské, regrútske, žartovné, obradové, pracovné

druhy rýmu

pozri rým: združený, obkročný, striedavý, prerývaný, postupný, exotický, gramatickývnútorný

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   E

elégia

lyrický žáner, žalospev, má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická

elipsa

vetná štylistická figúra, výpustka, ide o vynechávanie slov, ktoré si možno z kontextu domyslieť, najčastejšie sa vynechávajú slovesá pr. Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.

encyklopédia

literárne dielo, krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru, využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí, niekedy sa označuje aj ako náučný slovník

epanastrofa

slovná štylistická figúra, je opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety, napr. ...na Dunaji pláva húska biela, / húska biela s červenými ústy. (J. Botto-Báj na Dunaji)

epická báseň

má základné črty epického rozprávania - príbeh, dej, hrdinu, dá sa prerozprávať jej obsah

epifora

slovná štylistická figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet, opak anafory, napr. ...nech kto jak chce o nich húta / na každom je krv prischnutá / srdca môjho krv prischnutá... (I. Krasko-Kritikovi)

epigram

lyrický žáner, stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu

epika

základný literárny druh, charakteristické znaky: próza, sujetovosť, dejovosť, minulý čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, rozprávanie

epimýtia

kompozičný postup, moralizujúci dodatok k bájke, má isté ponaučenie

epištola

lyrický žáner, list adresovaný nejakej známej (môže byť aj fiktívnej) osobe

epitaf

lyrický žáner, nápis na náhrobnom kameni, vznikol z epigramu, mal by vystihovať pochovaného

epiteton

tróp, básnický prívlastok, umelecký jazykový prostriedok, obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam, vyjadruje príznak podstatného mena pr. so srdcom obrodeným, na mladých lúkach, zlaté nite... dva druhy: epiteton ornans, epiteton constans

epiteton constans

druh epitetonu, stály prívlastok, tvorí s podstatným menom stabilné spojenie, najmä v ľudovej slovesnosti pr. Ej hory, hory, horičky zelené.

epiteton ornans

druh epitetonu, ozdobný prívlastok, prívlastok podstatných mien oživujúci a konkretizujúci text pr. Stromy žialili hlbokým hlasom, čudné chmúrne žalmy.

epizeuxa

slovná figúra, opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze) pr. sivé oči, sivé, povedz že mi, povedz

epos

epický žáner, predchodca románu, postavy eposov tvoria nadprirodzené bytosti, prelínajú sa v ňom prvky reality a fantastiky, má záväznú stavbu a rôzne typy eposu, napr. hrdinský, idylické, komické, duchovné,...

esej

žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika, zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa, poznáme rôzne: literárnohistorické, jazykovedné, prírodovedné... slovenskí esejisti napr. Alexander Matuška, Ján Števček, Vladimír Mináč

eufemizmus

melioratíva, zjemnený význam slova, výrazu, nahrádza sa nimi priame pomenovanie nepríjemných predstáv, negatívnych stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus...) pr. odišiel na večný odpočinok (zomrel)

eufónia

zvuková výstavba básnického textu, je to umelecky pôsobivé usporiadanie hlások založené na opakovaní hlások, prípadne slabík alebo skupiny hlások pr. Horí ohník, horí, na Kráľovej holi (o-í-o-í-o-í // a-á-o-e-o-i).

európska literatúra

predstavuje súhrn literatúr, ktoré neboli vždy navzájom späté, ale vyrástli zo spoločného európskeho ducha

evergreen

je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti

exemplum

krátky epický žáner, vyskytoval sa v stredovekých kázňach, prostredníctvom rozprávania príbehu sa moralizovalo a "vychovávali" sa veriaci

exotický rým

pozri rým - exotický

explicit

kompozičný postup, posledná veta, verš, replika v texte

expresívne slová

sú slová citovo zafarbené, môžu mať kladné alebo záporné hodnotenie (deminutíva, pejoratíva, vulgarizmy)

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

  F

facécia

epický žáner, krátky humoristický alebo satirický príbeh, žartovná poviedka, populárna bola hlavne v období humanizmu a renesancie

fantastická rozprávka

pozri rozprávka-fantastická

figúra rečnícka

pozri rečnícka figúra

figúra slovná

pozri slovná figúra

figúra štylistická

pozri štylistická figúra

figúra vetná

pozri vetná figúra

figúra zvuková

pozri zvuková figúra

film

dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...

filmová rozprávka

pozri rozprávka-filmová

finále

kompozičný postup, záverečná situácia, v ktorej dej vrcholí