Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsahový vzdelávací štandard zo SJ

2. 1. 2010

Obsahové štandardy slovenského jazyka

 

Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu poznávacích a rečových kompetencií a súbor jazykovedných termínov, ktoré musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania na každej základnej škole v Slovenskej republike a ktoré žiak musí na určitej úrovni zvládnuť.

Poznávacie a rečové kompetencie

 Verejná prezentácie textu, verejný prejav

1) Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť

a správne uplatňovať suprasegmentálne javy.

2) Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy.

3) Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.

4) Usporiadať známe javy do tried a systémov.

5) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.

6) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.

Analytické a syntetické zručnosti

1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.

2) Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.

3) Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov.

Tvorivé zručnosti

1) Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu,

jazykového štýlu.

2) Ústne prezentovať vlastný text.

3) Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).

4) Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.

5) Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.

Informačné zručnosti

1) Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.

2) Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.

Komunikačné zručnosti

1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.

2) Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.

3) Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.

 

Zvuková rovina jazyka a pravopis

abeceda

písmená: malé, veľké, písané, tlačené

hlásky, slabiky, slová

delenie hlások: samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky

samohlásky: krátke – dlhé

spoluhlásky: tvrdé – mäkké

dĺžeň, mäkčeň, vokáň

bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka

spojovník, pomlčka

melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia, želacia)

pravopis

bodkočiarka

úvodzovky

priama reč, uvádzacia veta

slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ

výslovnosť (splývavá výslovnosť)

výslovnosť a výskyt ä (výslovnosť cudzích slov)

spodobovanie (znelé – neznelé spoluhlásky)

obojaké spoluhlásky

vybrané slová – príbuzné slová

rozdeľovanie slov na slabiky

rozdeľovanie predponových slov

slabičné a neslabičné predpony

prestávka, sila hlasu, hlavný slovný prízvuk, dôraz

vsuvka, prístavok, oslovenie

pravidlo o rytmickom krátení

pomlčka

skratka

Významová/lexikálna rovina

odvodené slová

spisovný jazyk – nárečia

slang, slangové slová

jednovýznamové a viacvýznamové slová

synonymá

antonymá

slovníky (pravopisný, synonymický , výkladový, cudzích slovfrazeologický)

slovná zásoba

spisovné slová – nespisovné slová

neutrálne slová – citovozafarbené (expresívne) slová

domáce slová – cudzie slová

zastarané slová – nové slová

skratky

prípona

predpona

slovotvorný základ

základové slovo

tvorenie slov odvodzovaním

odvodené slovo

tvorenie slov skladaním

spôsoby obohacovania slovnej zásoby

tvorba slov

preberanie slov

nepriame pomenovania (metafora, metonymia, personifikácia)

jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené pomenovania)

ustálené slovné spojenie/frazeologizmus

príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie

slovná zásoba – systematizácia

 

Tvarová/morfologická rovina jazyka

skloňovanie

pád – pádové otázky

podstatné mená

ohybný slovný druh

všeobecné/vlastné

konkrétne – abstraktné

životnosť/neživotnosť

rod (mužský, ženský, stredný)

číslo (jednotné, množné)

pád

prvý, druhý, tretí, štvrtý, šiesty, siedmy

piaty – zastarané oslovenie

vzor

chlap, hrdina dub, stroj

žena, ulica, dlaň, kosť

mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

pomnožné

rod pomnožných podstatných mien

podstatné mená mužského rodu

zvieracie

neživotné zakončené na -r, -l

cudzie nesklonné podstatné mená

skloňovanie podstatného mena pani

prídavné mená

ohybný slovný druh

akostné

stupňovanie

vzťahové – druhové

privlastňovacie

rod, číslo, pád

vzor

pekný, cudzí, páví

matkin, otcov

zámená

ohybný slovný druh

skloňovanie

základný tvar

rod, číslo, pád

delenie zámen

osobné – základné, privlastňovacie

opytovacie

ukazovacie

číslovky

ohybný slovný druh

skloňovanie

rod, číslo, pád

delenie čísloviek

určité, neurčité

základné

radové

násobné

slovesá

ohybný slovný druh

tykanie/vykanie

časovanie

osoba 1., 2., 3.

číslo

čas (minulý, prítomný, budúci)

zvratné, nezvratné

neurčitok

sloveso byť

jednoduchý a zložený tvar

plnovýznamové – neplnovýznamové

spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací)

vid  (dokonavý, nedokonavý)

príslovky

neohybný slovný druh

druhy prísloviek

miesta, času, spôsobu, príčiny

stupňovanie prísloviek

predložky

neohybný slovný druh

väzba s pádom

vokalizácia

spojky

neohybný slovný druh

interpunkcia

častice (neohybný slovný druh)

citoslovcia (neohybný slovný druh)

 

Syntaktická/skladobná rovina

 jednoduchá veta

holá

rozvitá

rozvitá s viacnásobným vetným členom

vety podľa obsahu

oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia,

želacia, zvolacia

slovosled

základné vetné členy

podmet (vyjadrený, nevyjadrený)

prísudok (slovesný, neslovesný)

vetný základ

vedľajšie vetné členy

predmet

príslovkové určenie (miesta, času, príčiny, spôsobu)

prívlastok (zhodný, nezhodný)

prístavok

zhoda

vetné sklady

prisudzovací

jednočlenná veta

slovesná, neslovesná

dvojčlenná úplná, neúplná

jednoduché súvetie

zápor v slovenčine

slovosled

súdržnosť textu

Sloh

 pozdrav

oslovenie

predstavenie sa

privítanie

rozlúčenie

prosba/želanie

poďakovanie

ospravedlnenie – ústne

ospravedlnenie s vysvetlením

vyjadriť súhlas/nesúhlas

blahoželanie – ústne/písomne

adresa

pohľadnica

súkromný list – ústne/písomne

tvorba otázok (žiadosť o informáciu)

rozhovor

začiatok a koniec telefonického rozhovoru

osnova

nápis

nadpis

odsek

rozprávanie – ústne

opis predmetu – ústne

opis ilustrácie/obrázka – ústne

jednoduché rozprávanie – ústne/písomne

úvod, jadro, záver

časová postupnosť v rozprávaní

rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomne

opis – ústne/písomne predmetu,

obrázku/ilustrácie, osoby,

pracovného postupu

umelecký a vecný text

názor

diskusia (argument, protiargument)

krátke správy SMS, e-mail

oznam

správa

pozvánka

plagát

vizitka

kľúčové slová

poznámky/konspekt

koncept

reprodukcia ústna

inzerát

reklama

statický opis

dynamický opis

umelecký opis

odborný opis

charakteristika osoby

rozprávanie s využitím priamej reči (on - forma, ja – forma) ústne a písomné

rétorika (artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj)

príhovor (prívet)

cielený rozhovor (interview)

hlavná myšlienka

dôkaz

správa o riešení/výsledku projektu ústna/písomná

prihláška

úradný list

úradný/štruktúrovaný životopis

slávnostný príhovor

prejav

jazykové štýly

náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, hovorový, umelecký

slohové postupy

informačný, rozprávací, opisný, výkladový

úvaha

výklad

debata

odosielateľ

prijímateľ

komunikačná situácia

efektívna komunikácia

asertívna komunikácia

dialóg

projekt

tabuľka (názov, hlavička, riadok, stĺpec)

 

Jazykoveda a národný jazyk

 národný jazyk

spisovný jazyk

nárečia

jazykoveda

náuka o zvukovej rovine jazyka

náuka o významovej rovine jazyka

morfológia/tvaroslovie

syntax/skladobná rovina jazyk

 

Podľa: Obsahový vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry  pre ZŠ a SŠ

    Návrh základných pedagogických dokumentov

 http://cec.truni.sk/uc_rgn_tt/uc_rgn_tt/activity-01-material-03.pdf