Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsahový vzdelávací štandard z L

2. 1. 2010

Obsahové štandardy literárnej výchovy

 

Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu poznávacích a čitateľských kompetencií a súbor literárnovedných termínov, ktoré musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania na každej základnej škole v Slovenskej republike a ktoré žiak musí na určitej úrovni zvládnuť.

 

Poznávacie a čitateľské kompetencie

 Technika čítania a verejná prezentácia textu

1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť.

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas podľa zmyslu textu.

 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3) Usporiadať známe javy do tried a systémov.

4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou

(jednoduchý transfer).

 Analytické a interpretačné zručnosti

1) Prerozprávať obsah prečítaného diela.

2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty.

3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová.

4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela.

5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne.

6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela.

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi.

 Tvorivé zručnosti

1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť).

2) Ilustrovať umelecký text.

3) Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár.

4) Inscenovať kratší dramatický text.

 Informačné zručnosti

1) Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.

2) Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe.

3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.

4) Budovať si vlastnú knižnicu.

 

 Všeobecné pojmy

 autor/spisovateľ, čitateľ/divá , kniha, knižnica, časopis, noviny, rozhlas, televízia, film, text, ilustrácia, poézia, próza, divadelná hra, bábkové divadlo, bábka, literatúra pre deti, odborná (náučná) literatúra, umelecká literatúra (dobrodružná literatúra, literatúra faktu, vedecko-fantastická literatúra, populárnovedecká literatúra), hlavná myšlienka

 

Literárne druhy

 epika, dráma, lyrika (prírodná lyrika, ľúbostná lyrika, spoločenská lyrika, reflexívna lyrika)

 

Literárne žánre

 komiks, bájka, báseň, ľudová pieseň , populárna pieseň, hádanka , vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika, rozprávka (ľudová rozprávka, autorská rozprávka, televízna rozprávka, filmová rozprávka, rozhlasová rozprávka), báj, poviedka, modlitba, román (detektívny román, dobrodružný román, biografický román, historický román, dievčenský román, román vo forme denníka), povesť (ľudová povesť, autorská povesť), balada, anekdota, aforizmus, tragédia, komédia, činohra

 

Štruktúra diela

dej, literárna postava (hlavná literárna postava, vedľajšia literárna postava)

kompozícia literárneho diela –

vonkajšia kompozícia literárneho diela (nadpis, odsek, kapitola, diel, verš, strofa, dejstvo)

vnútorná kompozícia literárneho diela (úvod, zápletka, vrchol, obrat, rozuzlenie)

Štylizácia textu

 dialóg, monológ, prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia/zosobnenie, metafora, metonymia, epiteton, básnická otázka

 

Metrika

 rým (združený, striedavý, obkročný ), veršový systém sylabický, prízvučná a neprízvučná slabika, verš, refrén

 

 Podľa: Obsahový vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry  pre ZŠ a SŠ

Návrh základných pedagogických dokumentov

http://cec.truni.sk/uc_rgn_tt/uc_rgn_tt/activity-01-material-03.pdf