Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika a ciele SJL

1. 1. 2010

   Charakteristika predmetu

    

 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky  v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností.

Dobré zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť v ďalšom živote.

Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia.

 

Vyučovací predmet pozostáva z 3 kompatibilných zložiek: jazyk, sloh a literatúra.

 

Obsah učiva SJ a slohu  je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do tematických celkov:

 

  I.  Opakovanie učiva

 II.  Zvuková rovina jazyka a pravopis

III.  Významová/lexikálna rovina

IV.  Tvarová/morfologická rovina jazyka

V.  Syntaktická/skladobná rovina

VI. Sloh

 

Obsah učiva L  je rozdelený do tematických celkov:

 

  I.  Poézia

 II.  Próza

III.  Náučná literatúra

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu

 

       V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu.

        Súčasťou predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. Spoločným cieľom obidvoch zložiek je  viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných  jazykových prejavov.

     

      Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.

 

    V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného textu.