Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnotenie prospechu žiakov

1. 1. 2010

 HODNOTENIE PROSPECHU ŽIAKOV       

Prospech žiaka sa v druhom ročníku až deviatom ročníku klasifikuje v jednotlivých vyučovacích predmetoch týmito stupňami:

         1 – výborný,

         2 – chválitebný,

         3 – dobrý,

         4 – dostatočný,

         5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný) -                                                     

žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.

 

Stupeň 2 (chválitebný) -                                             

žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov  a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

 

Stupeň 3 (dobrý) -                                                      

žiak má v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti  a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti.  Grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky.

 

Stupeň 4 (dostatočný) -

žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov  ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné  chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

 

Stupeň 5 (nedostatočný) -

žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery,  preto ich nedokáže využívať.  Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií  sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

podľa: Metodický pokyn č.1/2009-R                                                                                               z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy